ابطال اتوماتیک پروانه مسئول فنی تاریخ گذشته مرکزفیزیوتراپی