در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و اصول حفاظتی در مطب ها و دفاتر کار